Tipps + Tricks                                                             Update:

 

 

Journalistischer Leitfaden + Seminar (0,12 MB) 

Zusammenfassung easyCUT-Lernprogramm (2,79 MB)

easyCUT, Kurzanleitung von M. Veldkamp (0,55 MB)

MiniDisc-Reportagegerät Kurzanleitung (0,02 MB)
FlashMan-Reportagegerät Kurzanleitung (0,02 MB)
FlashMan-Test
Leitfaden Recht im Bürgerfunk, LfR 1996 (0,16 MB)